Η παρούσα Διαδικτυακή Πύλη του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου (στο εξής αναφερόμενο ως «ΑΚ») ανήκει στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και η χρήση του υπόκειται στους εξής όρους:

Όλο το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης του ΑΚ, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, ψηφιοποιημένο υλικό, ηλεκτρονικά έντυπα, γεωχωρικά στοιχεία, βίντεο, γραφικά, κλπ. (εφεξής περιεχόμενο), o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, καθώς και όλα τα παραδοτέα που αποκτήθηκαν ή αναπτύχθηκαν από Ανάδοχες εταιρείες στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που μπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται με κάθε νόμιμο τρόπο. Το περιεχόμενο προστατεύεται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, ιδίως του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α/19.11.2021),, του κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου και του θεσμικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης του ΑΚ διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης, πληροφόρησης, εκπαίδευσης, και έρευνας. Επιτρέπεται η αποθήκευση ή αναπαραγωγή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση τη γνωστοποίηση προέλευσης και πνευματικών δικαιωμάτων («© Εθνικό Αρχείο Μνημείων-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού») και τη χρήση τους αποκλειστικά για προσωπικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, πληροφοριακούς και οπωσδήποτε μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4858/2021. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση απόφασης σχετικά με την αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό απεικονίσεων μνημείων είναι η υπηρεσία που αναφέρεται στο πεδίο «Αρμόδια Υπηρεσία» (Εφορεία Αρχαιοτήτων / Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων / Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία) του κάθε δελτίου αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου και ακινήτου μνημείου.

Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο παρέχονται στην βάση του "ως έχει" ("as is") και "ως διατίθενται" ("as available") και χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Παρότι καταβάλλεται διαρκώς ιδιαίτερη προσπάθεια από τους διαχειριστές της διαδικτυακής πύλης ώστε τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης τους, το ΑΚ δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Το ΑΚ ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου του ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτόν. Προκειμένου ο χρήστης να λάβει απόλυτα εγγυημένα στοιχεία, οφείλει να επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτή αναφέρεται στα σχετικά δεδομένα, στο πεδίο «Αρμόδια Υπηρεσία» (Εφορεία Αρχαιοτήτων / Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων / Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία).

Το ΑΚ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις διαδικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. To ΑΚ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

Το ΑΚ δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του διαδικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον διαδικτυακό τόπο αυτό.

Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς τον διαδικτυακό τόπο του ΑΚ με την συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, για την εγγραφή στη δικτυακή πύλη ή για την επικοινωνία, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας θεωρούνται εμπιστευτικές, δεν αναπαράγονται ή διατίθενται σε τρίτα μέρη και μεταβιβάζονται μόνο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση του ΑΚ αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του κόμβου από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνση του θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης-χρήστης ζητήσει από τους εκάστοτε υπευθύνους υποστήριξης χρηστών του ΑΚ την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΑΚ (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, κλπ), τότε ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύνανται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικό με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ). Ο υπεύθυνος διαχειριστής δεσμεύεται από την εν λόγω δήλωση εχεμύθειας.

Το ΑΚ έχει την δυνατότητα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Ο χρήστης και επισκέπτης της διαδικτυακής πύλης του ΑΚ συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους.